Σύστημα Διαχείρισης Πελατών-CRM

Customer Relationship Management

Κάθε επιχείρηση, εκτός από τις οικονομικές συναλλαγές, έχει να διαχειριστεί και έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που σχετίζονται με τους πελάτες, τους προμηθευτές τα εμπορεύματά της, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, και πολλές άλλες παραμέτρους. 

Η οργάνωση και η διαχείριση αυτών των πληροφοριών κρίνεται απαραίτητη, διότι έχει άμεσο αντίκτυπο στην εξέλιξη της επιχείρησης.

Για αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο ένα πληροφοριακό σύστημα που βοηθά στην επισήμανση και διαχείριση της πληροφορίας, ώστε να επιτυγχάνεται η προσέλκυση νέων πελατών και η διατήρηση των υπαρχόντων, η βελτιστοποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών και η ισχυροποίηση των σχέσεων με τους προμηθευτές.


Τα Συστήματα Διαχείρισης Πελατών-CRM (Customer Relationship Management) είναι μία επιχειρηματική στρατηγική ή αλλιώς η μεθοδολογία που στοχεύει στη μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών μίας επιχείρησης μέσω της αύξησης της ικανοποίησης των πελατών.
H Analyseis Συστήματα Πληροφορικης έχει δημιουργήσει το CRM Analyseis, το οποίο παρέχει όλες τις δυνατότητες που έχει ανάγκη μία επιχείρηση για να συνδεθεί με τους πελάτες της, να κατανοήσει τις ανάγκες τους και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα σ’αυτές. Το CRM Analyseis επιτρέπει σε κάθε είδους επιχείρηση να μειώσει το λειτουργικό της κόστος και να αυξήσει τις πωλήσεις της. 

Ειδικότερα, οι πωλητές και εν γένει τα στελέχη της επιχείρησης έχουν στα χέρια τους το κατάλληλο εργαλείο για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες ακόμα και εν κινήσει.