• Διαχείριση Συστήματος αναφορών Διοίκησης ( Reporting)
 • Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός των ενεργειών της επιχείρησης (Cash Flows)
 • Δημιουργία ρευστότητας και ορθή διαχείρισή της
 • Παρακολούθηση για την αποτελεσματική εφαρμογή
 • Ανάλυση της δομής της επιχείρησης
 • Λειτουργικός προγραμματισμός των ενεργειών της επιχείρησης και προϋπολογισμός (Budget)
 • Εκπόνηση ανεξάρτητων Επιχειρηματικών Επισκοπήσεων (IBR) και χρηματοοικονομικών μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας της επιχειρηματικής δράσης
 • Αξιολόγηση επενδύσεων και απάντηση το ερώτημα: θα είναι επιτυχής η επένδυση;
 • Καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας και μελλοντικής πορείας της επιχειρήσεως
 • Προγραμματισμός των ενεργειών της επιχειρήσεως
 • Παρουσίαση της μελλοντικής πορείας της επιχειρήσεως και σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Υποστήριξη και συν διαμόρφωσή της στρατηγικής της επιχείρησης με καθοδήγηση και υποστήριξη του επιχειρηματικού πλάνου
 • Εφαρμογή και υλοποίηση μεθόδων αποτίμησης εταιρειών, και προσδιορισμός της εμπορικής αξίας της επιχείρησης (goodwill)
 • Διενέργεια Λειτουργικού Σχεδιασμού / Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
 • Σχεδιασμός συστημάτων Διοίκησης με στόχους και αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης
 • Μελέτες Βελτίωσης της Παραγωγικότητας και Μείωσης του Κόστους Λειτουργίας
 • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit)
 • Ειδικοί Οικονομικοί και Διαχειριστικοί Έλεγχοι
 • Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου (Risk Management)
 • Διαμεσολάβηση – Διαπραγμάτευση με Τραπεζικά Ιδρύματα
 • Υπηρεσίες Outsourcing ανάληψης και λειτουργίας τμημάτων